Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2017

Η βίλα της Farnesina ή η ρωμαϊκή ενότητα της βίλας Vipsanio Agrippa,

La Villa della Farnesina, ovvero la sezione romana della Villa di Vipsanio Agrippa, genero di Augusto, sontuosissima domus di epoca augustea, fu riportata alla luce a Trastevere nel 1879, in via della Lungara, nel Rione Trastevere, nel Municipio I.
μεταφραση γκουγκλ
Η βίλα της Farnesina ή η ρωμαϊκή ενότητα της βίλας Vipsanio Agrippa, γενναιόδωρη του Αυγούστου, το πολυτελές σπίτι της εποχής του Αυγούστου, φάνηκε στο Trastevere το 1879, μέσω της della Lungara, στην περιοχή Trastevere, στο Δημαρχείο Ι.
La Villa è uno degli edifici più rappresentativi dell'architettura rinascimentale del primo Cinquecento. Progettata da Baldassarre Peruzzi fu il prototipo della villa suburbana romana e, a ricordare i fasti degli Horti Romani, venne affrescata dai migliori pittori del suo tempo: Peruzzi, Sebastiano del Piombo, Raffaello Sanzio e la sua scuola (compreso Giulio Romano) e il Sodoma.
Η Βίλα είναι ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά κτίρια της αρχιτεκτονικής της Αναγέννησης του αιώνα. Σχεδιασμένο από το μπαλτασάρε περούτσι ήταν το πρωτότυπο της ρωμαϊκής προάστια βίλα και, για να θυμόμαστε το fasti της ρωμαϊκής horti, ήταν από τους καλύτερους ζωγράφοι της εποχής του: Περούτσι, σεμπαστιάνο del οδηγήσει, Ραφαήλ Σάντι και το σχολείο του (συμπεριλαμβανομένου του τζούλιο ρομάνο) και Τα σόδομα.

Il ritrovamento avvenne durante i lavori per la regolamentazione degli argini del Tevere, nei pressi della sede dei Lincei, nel 1880 .
Η ανακάλυψη έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια των εργασιών του κανονισμού του, κοντά στην accademia dei lincei το 1880.
I resti della villa furono esplorati solo in parte e distrutti, ma l’elevata qualità delle decorazioni impose il recupero di affreschi, mosaici e stucchi, da allora conservati nel Museo Nazionale Romano.
Τα απομεινάρια της Villa ήταν μόνο εν μέρει και καταστράφηκαν, αλλά η υψηλή ποιότητα των διακόσμηση επέβαλε την αποκατάσταση τοιχογραφίες, μωσαϊκά και stucchi, από τότε που διατηρήθηκε στο Ρωμαϊκό Εθνικό Μουσείο.

Gli affreschi, esemplari della grande pittura di età imperiale a Roma, sono una combinazione tra il II e il III stile della pittura muraria romana. Essi sono in parte composti da scene mitologiche centrali su uno sfondo bianco, che sono circondate da fasce rosse. Nello sfondo sono rappresentati colonne ed altri elementi architettonici, come festoni, piante, uccelli e animali mitologici.
Οι τοιχογραφίες, δείγματα του μεγάλου πίνακα της αυτοκρατορική εποχής στη Ρώμη, είναι ένας συνδυασμός του στυλ ii και iii των ρωμαίων τοίχους. Αποτελούνται εν μέρει από τις κεντρικές μυθολογικό σκηνές σε ένα λευκό φόντο, που περιβάλλεται από κόκκινες μπάντες. Στο φόντο υπάρχουν στήλες και άλλα αρχιτεκτονικής στοιχεία, όπως οι ταινίες, τα φυτά, τα πουλιά και τα μυθολογικό ζώα.ΠΗΓΗ: 


και για πιο πολλές πληροφορίες... εδώ: http://www.romanoimpero.com/2017/10/villa-di-marco-vipsanio-agrippa.html


..................

Πώς ζούσαν που ζούσαν.... οι παππούδες μας... οι πρόγονοι του ανθρωπίνου γένους, δηλαδή... 


Lamprini T.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...